WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Preventie en klachtenregeling

Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel. Dit zie je terug in ons onderwijs dat structureel getoetst wordt aan hoge kwaliteitseisen. Onze docenten en trainers voldoen – evenals het instituut zelf – aan professionele criteria.

Overal waar professionals hun werk uitvoeren kan er iets mis gaan. Dat is vervelend. De kunst is om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en het vertrouwen wederzijds te herstellen. Onze missie is het erkennen van gevoelens van onvrede of klachten. Door onvrede om te buigen naar herstel van vertrouwen, kunnen we samen verder. Mocht het gaan om praktische zaken of een niet op te lossen probleem met je docent; of wanneer je ergens tegenaan loopt en het lukt niet dit op een bevredigende manier samen op te lossen, neem dan contact op met de geschillencommissie. Deze draagt zorg voor eerste opvang na een incident en onderzoekt, samen met jou of oplossingen in de informele sfeer mogelijk zijn. We zijn een kleine organisatie, en externe behandeling van een klacht heeft de voorkeur om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze onderzoekt met jou of onafhankelijke bemiddeling wenselijk en mogelijk is om te komen tot een oplossing.

Healing Touch Academie is aangesloten bij de geschillencommissie van www.erisietsmisgegaan.nl.

preventie img

 Postbus 3045

3760 DA Soest

info@erisietsmisgegaan.nl

 Deze is erkend door het CIBG onder registratienummer CIBG / EGi 27349.2.

Tot slot kan onze vertrouwenspersoon – mocht dat nodig zijn – je advies geven over verwijzing naar (hulpverlenings-)instanties.

Ben je student of medewerker en heb je een klacht of gevoelens van onvrede, dan staat hieronder informatie over welke stappen je dan kunt nemen.


Klachtenprocedure:

a. Als interne afhandeling niet mogelijk is of tot het gewenste resultaat leidt, geeft de geschillencommissie je informatie en advies over de verschillende mogelijkheden van klachtenbehandeling. Ze onderzoekt met jou of onafhankelijke bemiddeling wenselijk en mogelijk is om te komen tot een oplossing.

b. Wanneer je klacht gaat over grensoverschrijdend gedrag door de opleiding of een medestudent jegens jou, en dit naar inschatting van de Aandachtsfunctonaris van dusdanige aard is dat de veiligheid van anderen in het geding zou kunnen kan zijn, dan wordt samen met jou onderzocht op welke manier dit met Healing Touch Academie besproken kan worden, zodat er gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

c. Hoor en wederhoor kunnen in deze procedure zowel mondeling als schriftelijk plaats vinden, beide partijen nemen in elk geval kennis van elkaars reacties. Hierbij valt te denken aan Mediation.

d. De onafhankelijk klachtbehandelaar rondt de procedure binnen drie maanden af met een schriftelijke conclusie. Het oordeel van de onafhankelijke klachtbehandelaar wordt bindend geacht voor de Healing Touch Academie en voor klager.

e. Aan eventuele consequenties van dit oordeel zal door Healing Touch Academie, indien mogelijk binnen twee weken, gehoor worden gegeven.

Healing Touch Academie is aangesloten bij de geschillencommissie van Erisietsmisgegaan.nl.

Stuur voor vragen en bemiddeling een mail naar: info@erisietsmisgegaan.nl