WERELDWIJD ERKENDE OPLEIDING IN COMPLEMENTAIRE ZORG

T 06 - 21 59 10 22    info@healingtouch.nl

Preventie en klachtenregeling

Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel. Dit zie je terug in ons onderwijs dat structureel getoetst wordt aan hoge kwaliteitseisen. Onze docenten en trainers voldoen – evenals het instituut zelf – aan professionele criteria.

Overal waar professionals hun werk uitvoeren kan er iets mis gaan. Dat is vervelend. De kunst is om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en het vertrouwen wederzijds te herstellen. Onze missie is het erkennen van gevoelens van onvrede of klachten. Door onvrede om te buigen naar herstel van vertrouwen, kunnen we samen verder.

Healing Touch Academie werkt met een vertrouwenspersoon en een eigen klachtenregeling.

De vertrouwenspersoon staat ten dienste van jou. Het kan gaan om praktische zaken of een niet op te lossen probleem met je docent; of wanneer je ergens tegenaan loopt en het lukt je niet dit op een bevredigende manier samen op te lossen. Je kan contact opnemen met onze vertrouwenspersoon via meldpunt@healingtouch.nl. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor eerste opvang na een incident en onderzoekt, samen met jou of oplossingen in de informele sfeer mogelijk zijn.

Als dit niet mogelijk is of tot het gewenste resultaat leidt, geeft ze je informatie en advies over de verschillende mogelijkheden van klachtenbehandeling. Ze onderzoekt met jou of onafhankelijke bemiddeling wenselijk en mogelijk is om te komen tot een oplossing.

Healing Touch Academie is aangesloten bij de geschillencommissie van Erisietsmisgegaan.nl.

preventie img

Postbus 3045

3760 DA Soest

info@erisietsmisgegaan.nl

Deze is erkend door het CIBG onder registratienummer CIBG / EGi 27349.2.

Tot slot kan onze vertrouwenspersoon – mocht dat nodig zijn – je advies geven over verwijzing naar (hulpverlenings-)instanties.

Ben je student of medewerker en heb je een klacht of gevoelens van onvrede, dan staat hieronder informatie over welke stappen je dan kunt nemen.

Klachtenprocedure

1.Interne afhandeling

a. De Healing Touch Academie streeft naar een klimaat waarin eventuele klachten zoveel mogelijk in onderling overleg kunnen worden opgelost. Een klacht kan, schriftelijk en onderbouwd, worden ingediend bij de Aandachtsfunctionaris van het stichtingsbestuur.

b. Deze functionaris staat neutraal en onbevooroordeeld in het desbetreffende onderwerp en neemt de klacht anoniem in behandeling.

c. De klacht wordt binnen twee weken na ontvangst in behandeling genomen. Bij een eventueel langere procedure wordt u binnen 10 werkdagen hiervan op de hoogte gebracht. Betrokken partijen worden binnen een twee weken schriftelijk of mondeling gehoord.

d. Waar nodig kunt u op basis van uw klacht uitgenodigd worden voor een gesprek en daar waar nodig in redelijkheid een oplossing bespreken.

e. De klager ontvangt binnen twee weken na het laatste gesprek via de Aandachtsfunctionaris een schriftelijke reactie waarmee de interne klachtbehandeling wordt afgerond.

e. De Academie zal, indien gegrond, uw klacht als leerpunt binnen de organisatie doorvoeren.

Stuur voor interne bemiddeling een email naar meldpunt@healingtouch.nl

2. Externe afhandeling

a. Als interne afhandeling niet mogelijk is of tot het gewenste resultaat leidt, geeft de Aandachtsfunctionaris je informatie en advies over de verschillende mogelijkheden van klachtenbehandeling. Ze onderzoekt met jou of onafhankelijke bemiddeling wenselijk en mogelijk is om te komen tot een oplossing.

b. Wanneer je klacht gaat over grensoverschrijdend gedrag door de opleiding of een medestudent jegens jou, en dit naar inschatting van de Aandachtsfunctonaris van dusdanige aard is dat de veiligheid van anderen in het geding zou kunnen kan zijn, dan wordt samen met jou onderzocht op welke manier dit met Healing Touch Academie besproken kan worden, zodat er gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

c. Hoor en wederhoor kunnen in deze procedure zowel mondeling als schriftelijk plaats vinden, beide partijen nemen in elk geval kennis van elkaars reacties. Hierbij valt te denken aan Mediation.

d. De onafhankelijk klachtbehandelaar rondt de procedure binnen drie maanden af met een schriftelijke conclusie. Het oordeel van de onafhankelijke klachtbehandelaar wordt bindend geacht voor de Healing Touch Academie en voor klager.

e. Aan eventuele consequenties van dit oordeel zal door Healing Touch Academie, indien mogelijk binnen twee weken, gehoor worden gegeven.

Healing Touch Academie is aangesloten bij de geschillencommissie van Erisietsmisgegaan.nl.

Postbus 3045

3760 DA Soest

info@erisietsmisgegaan.nl

Deze is erkend door het CIBG onder registratienummer CIBG / EGi 27349.2.

Stuur voor externe bemiddeling een mail naar: info@erisietsmisgegaan.nl